Beheren en ontsluiten relatiegegevens (REBUS)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheren en ontsluiten relatiegegevens (REBUS) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het ophalen en ontsluiten van gegevens en mutaties van deze gegevens uit de basisregistraties Basis Registratie Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel (NHR).
  Taak van algemeen belang
 • Het beheren van de relatiegegevens van andere instanties of personen die niet uit deze basisregistraties gehaald mogen of kunnen worden.
  Taak van algemeen belang
 • Het genereren, verstrekken en intrekken van gebruikerscode en wachtwoord ten behoeve van de digitale dienstenverlening van RVO.NL
  Taak van algemeen belang
 • Het genereren, verstrekken en intrekken van TAN-codes ten behoeve van de digitale dienstenverlening van RVO.NL
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Relaties

 • Gegevens: Bij natuurlijk persoon: burgerservicenummer, naam, adres, functie-adres, naam partner, geslacht, data verbintenis, geboortedatum, overlijdensdatum.
 • Verzameldoel: Het ophalen en ontsluiten van gegevens uit de basisregistraties Basis Registratie Personen (BRP) en Nieuw Handelsregister van de Kamer van Koophandel (NHR) en tevens het beheren van andere instanties die niet uit deze basisregistraties gehaald kunnen worden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: BRP en NHR
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Bij organisaties: KVK-nummer, vestigingsnummer, vennootschapsrecht, rechtsvorm, handelsnaam, vestigingsadres, correspondentieadres, oprichtingsdatum, opheffingsdatum, hoofd- en nevenactiviteiten, datum akte van oprichting, datum inschrijving KvK, reden opheffingen, type vestigingen, vorig KvK-nummer, Indicatie non-mailing
 • Verzameldoel: Het registreren, actueel houden en verrijken van de relatiegegevens.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: BRP en NHR
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leveranciers / Inkooprelaties

 • Gegevens: Bij organisaties KVK-nummer, vestigingsnummer, vennootschapsrecht, rechtsvorm, handelsnaam, vestigingsadres, correspondentieadres, oprichtingsdatum, opheffingsdatum, hoofd- en nevenactiviteiten, datum akte van oprichting, datum inschrijving KvK, reden opheffingen, type vestigingen, vorig KvK-nummer, Indicatie non-mailing
 • Verzameldoel: Het ophalen en ontsluiten van gegevens uit de basisregistraties (Basis Registraties Personen (BRP) en Handelsregister Kamer van Koophandel (NHR) en tevens het beheren van andere instanties die niet uit deze basisregistraties gehaald kunnen worden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Nieuw Handels Register van de Kamer van Koophandel (NHR)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Reguliere persoonsgegevens zoals NAW, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Directie Bedrijfsvoering van EZK
 • Directie Bedrijfsvoering van LNV
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Agentschap Telecom (AT)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SODM)
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).