Bestuursrechtelijke geschillen IenW

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bestuursrechtelijke geschillen IenW in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Wettelijke verplichting
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Taak van algemeen belang
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de toepasselijke materiële regelgeving. In het kader van het samenstellen van overzichten, onderzoek en bedrijfsbeveiliging is er, voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting, vanwege het gerechtvaardigd belang een belangenafweging gemaakt. De verwerking van de gegevens is nodig voor de vermelde doeleinden en kan niet op een andere wijze plaatsvinden. De inbreuk voor betrokkenen is gering vanwege de aard van de verwerkte gegevens.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die i.v.m. een geschil met IenW, een bezwaar- of beroepschrift of klacht hebben ingediend

 • Gegevens: NAW-geg., e-mailadres, tel.nr. geslacht, KvK.nr. Bankrek.nr.
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen en afhandeling geschil
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Derden-belanghebbenden

 • Gegevens: NAW-geg. e-mailadres tel.nr.
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen en afhandeling geschil
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen bij gerechten en adviseurs

 • Gegevens: Functionele NAW-gegevens, e-mailadres, tel.nr. geslacht
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Functionele NAW-gegevens, e-mailadres, tel.nr. geslacht
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. In Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelend ambtenaren van IenW en medewerkers belast met accorderen besluit
 • Contactpersonen bij gerechten
 • Gemachtigden, derden- belanghebbenden, onze adviseurs
 • Ambtenaren IenW: IBI-F&I bij betaling, medewerkers Documentaire Dienstverlening bij archivering

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken