controle rechtmatigheid facturen OV begeleiderskaart (OVBK)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking controle rechtmatigheid facturen OV begeleiderskaart (OVBK) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Argonaut Advies beoordeelt in opdracht van IenW of een aanvrager recht heeft op een OVBK. Daartoe heeft Argonaut Advies een mandaat gekregen van IenW. Zij verzamelen zelfstandig NAW en medische gegevens voor de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een OV Begeleiderskaart en en om mensen de toekenning of afwijzing te doen toekomen. Een deel van deze anonieme gegevens wordt in verslagen weergegeven ter controle van de facturen die Argonaut maandelijks aan IenW stuurt
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers die een aanvraag doen over een OVBK

  • Gegevens: NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, verrichte procedure
  • Verzameldoel: Aanvraag of een verlenging van een OVBK
  • Bewaartermijn: In 2019 gaat Argonaut zich buigen over nieuwe gevolgde procedure, medische gegevens bewaartermijnen; op dit moment houdt men het maximum van 15 jaar aan uit de WGSD. In ieder geval worden de NAW-gegevens die worden doorgegeven aan de producent van kaarten automatisch verwijderd na 20 dagen.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Eva de Ruiter, Hans van Dijk (beiden OVS), Jeroen Mol (ICT-adviseur bij IenW) Update oktober 2018: tot de persoon herleidbare gegevens worden vanaf heden niet meer aan het ministerie doorgegeven.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M5858
Type: Primair