Evaluatie Herstructurering Langdurige Zorg-deelonderzoek Verpleging+verzorging

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Evaluatie Herstructurering Langdurige Zorg-deelonderzoek Verpleging+verzorging in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012. https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

clienten, sociaal netwerk, vrijwilligers en zorgprofessionals, verpleging en verzorging/langdurige zorg

 • Gegevens: zorg verlenen, ontwikkelingen in de zorg, sociale netwerken, vormen van zorg en ondersteuning, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012. https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
 • Bewaartermijn: Geen vernietiging vanwege wetenschappelijke reproduceerbaarheid (conform VSNU-richtlijn) Checken: contact/audio/video
 • Bron: Er zijn locaties binnen de uiteindelijke steekproef per email benaderd voor deelname aan de focusgroepen en case studies. Op basis van dit eerste contact is op bestuursniveau toestemming gevraagd voor deelname en zijn zorgprofessionals, vrijwilligers en cliënten geworven. Aanvullende heeft een team van onderzoekers nog zorglocaties die binnen de steekproef vielen telefonisch benaderd met het verzoek tot deelname, zodat direct uitleg over het onderzoek en deelname verschaft kon worden.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • SCP-onderzoekers op het terrein van zorg

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4237
Type: Primair