Interventies

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Interventies in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Geconstateerde overtredingen van wet- en regelgeving tijdens toezicht, keuring, inspectie en productonderzoek te doen opheffen en herhaling ervan te doen voorkomen.
  Wettelijke verplichting
 • De methode of de werkwijze beschrijven waarmee de NVWA de toe te passen interventie vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en aan de risico’s die verbonden zijn met het proces en/of het product waarmee de desbetreffende ondernemer of persoon zich bezighoudt.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ondernemer = De natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming exploiteert of beheert.

 • Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, locatiegegevens, KvK-nr, bedrijfstype, soms BSN, inspectiebevindingen, interventie(maatregel),
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan het interventiebeleid op basis van de fungerende wet- en regelgeving waar de NVWA voor is aangewezen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Inspecteur: Medewerker die inspecties uitvoert/toezicht uitoefent. Het betreft onder meer (assistent)medewerker toezicht, (senior) controleur, toezichthoudend dierenarts, systeemauditor, productdeskundige en de boa’s.
 • NVWA Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) bij een ernstige overtreding en/of misdrijf - is klasse A. Deze categorie verbindt het toezicht met opsporing. Er kan ook gelijktijdig een bestuurlijke interventie worden gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek lopen bij de IOD. Dit wordt altijd overlegd met de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND