Juridische zaak

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Juridische zaak in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoering wettelijke verplichting Algemene wet Bestuursrecht (Awb) tav bezwaar, beroep en hoger beroep namens de Staatssecretaris van EZK.
  Wettelijke verplichting
 • Genereren managementinformatie met betrekking tot doorlooptijden van de zaken, capaciteit medewerkers en aantal afgehandelde zaken, etc. Uitvoering wettelijke verplichting Wet openbaarheid van Bestuur (Wob): Behandelen Wob-verzoeken. Voortgangsbewaking Wobverzoeken die door afd JZ worden behandeld.
  Interne bedrijfsvoering.
 • Afhandelen/behandelen ingebrekestellingen en WOB-verzoeken.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indiener/aanbrenger zaak, indiener bezwaar, beroep en hoger beroep.

 • Gegevens: NAW, telefoonnummer, e-mail, contactgegevens ondernemingen.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van correspondentie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018.
 • Bron: Betrokkene, GBA, Handelsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet contact kunnen leggen.
 • Gegevens: Personalia zoals geboortedatum en geboorteplaats. Natte handtekening van betrokkene.
 • Verzameldoel: Controle van identificatie en bevoegdheden van betrokkenen en/of ten behoeve van gerechtelijke procedures.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene, GBA, Handelsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Soms niet ontvankelijkheid.
 • Gegevens: Identificerende nummers indien nodig, zoals BSN en KvK-nummer.
 • Verzameldoel: Ter identificatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkenen, GBA en Handelsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet ontvankelijk of kan niet worden behandeld.
 • Gegevens: Bankrekeningnummer van betrokkenen (indien vereist).
 • Verzameldoel: Betalingsverkeer en beoordelen draagkracht.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ja voor betalingsverkeer.
 • Gegevens: Natte handtekening van betrokkene.
 • Verzameldoel: Identificatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet ontvankelijk, niet in behandeling nemen.
 • Gegevens: Gegevens over faillissement/surseance van betaling van betrokkenen.
 • Verzameldoel: Behandelen zaak.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene, gemachtigde, faillissementsregister.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen behandeling.
 • Gegevens: Strafrechtelijke gegevens t.b.v. voorbereiden behandelen geschillen en bezwaren alleen voor zover vereist.
 • Verzameldoel: Behandelen zaak.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Registers.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: In sommige dossiers kopie id/paspoort. Wordt alleen verwerkt als dit bij een dossier door betrokkene wordt toegestuurd.
 • Verzameldoel: Gerechtelijke procedures.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Geen
  • Gegevens over gezondheid

Medewerkers van gerechtelijke instanties waar de procedures aanhangig zijn gemaakt.

 • Gegevens: Naam en e-mail.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van correspondentie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Er zijn geen gevolgen.

Geautoriseerde medewerkers van AT, belast met de behandeling van de zaak.

 • Gegevens: Naam en e-mailadres.
 • Verzameldoel: Correspondentie, behandeling van de zaak en voortgangsbewaking en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen behandeling van de zaak. Geen stuurinformatie voor organisatie.

Gemachtigden en advocaten van betrokkenen.

 • Gegevens: Naam en e-mail.
 • Verzameldoel: Contactgegevens ten behoeve van correspondentie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK van 9 augustus 2018
 • Bron: Betrokkene.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen correspondentie mogelijk met betrokkene.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokkene
 • Geautoriseerde medewerkers AT
 • Gerechtelijke instanties
 • Geautoriseerde en gespecialiseerde medewerkers van EZK/WJZ
 • Advocaten en gemachtigden van betrokkenen
 • OM

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6126
Type: Primair