Klacht eigen werk

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Klacht eigen werk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Uitvoering geven aan wettelijke taak (hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb))
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die een klacht ingediend hebben

  • Gegevens: NAW, geslacht, BSN, telefoonnummer, emailadres en alle overige (persoons)informatie die de betrokkene verstrekt
  • Verzameldoel: Uitvoering geven aan de wettelijke verplichting
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie tussen NVWA en betrokkene kan anders niet plaatsvinden

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA
  • Betrokkene zelf

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND