Matching van Flex-medewerkers op opdrachten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Matching van Flex-medewerkers op opdrachten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Flex maakt ten behoeve van het primaire proces – matching van medewerkers op opdrachten - gebruik van persoonsgegevens, die voornamelijk afkomstig zijn van P&O en van de medewerkers zelf. Deze gegevens worden door Flex verzameld en opgeslagen.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle medewerkers van de directie Flex.

 • Gegevens: Ten behoeve van de matching van medewerkers op opdrachten worden gegevens vastgelegd in een Excel document. In dit document wordt van elke medewerker vastgelegd: - zijn functie en persoonlijke schaal - welke opleidingen en studies gevolgd zijn - specifieke kennisgebieden of competenties - soort dienstverband - op welke opdracht(en) gematcht
 • Verzameldoel: Deze gegevens zijn noodzakelijk om de medewerkers van de directie Flex te kunnen matchen met (nieuwe) opdrachten.
 • Bewaartermijn: De termijn tot wanneer deze gegevens van de medewerkers worden bewaard, wordt in het kader van de AVG vastgesteld op uiterlijk 1 jaar na uitstroom uit Flex.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van P&O en de medewerkers zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Deze gegevens zijn nodig om matching en het reguliere p-proces mogelijk te maken.
 • Gegevens: In DigiDoc wordt ook andere relevante informatie opgeslagen. Hierbij is onderscheid te maken in: - de opdracht/overeenkomst (OVK) - een detacheringscontract - door de medewerker aangeleverd CV - relevant mailverkeer over de inzet op een opdracht, mogelijke vervolgopdrachten, bijzondere afspraken e.d. - evaluatieformulieren - ontwikkelingsaspecten zoals deelname aan incompanycursussen, opleidingstrajecten e.d.
 • Verzameldoel: Flex maakt ten behoeve van het primaire proces – matching van medewerk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: De termijn tot wanneer deze gegevens van de medewerkers worden bewaard, wordt in het kader van de AVG vastgesteld op uiterlijk 1 jaar na uitstroom uit Flex.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de afdeling PenO en de medewerkers zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Deze gegevens zijn nodig om matching en het reguliere p-proces mogelijk te maken.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De managers van de directie Flex

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur BZK Flex

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M456
Type: Primair