Melden en onderzoeken van incidenten en ongevallen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Melden en onderzoeken van incidenten en ongevallen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderzoeken van incidenten en ongevallen. Uitoefening van het openbaar gezag : Arbeidsomstandighedenwet (en Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidsomstandighedenregeling) https://www.sodm.nl/over-ons
  Taak van algemeen belang
 • Melden van incidenten en ongevallen door ondernemingen
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder van incident/ongeval.

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, standplaats, contactpersoon, telefoon, mobiel, e-mail, datum van de melding, naam invuller, functie invuller.
 • Verzameldoel: Behandelen van incidenten en ongevallen.
 • Bewaartermijn: meldingen die niet tot onderzoek leiden 5 jaar. meldingen die wel tot onderzoek leiden 10 jaar.
 • Bron: Naast afkomstig van de betrokkenen ook afkomstig uit Beheer relaties (Beheer relaties).
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Slachtoffer van ongeval

 • Gegevens: Naam en contactgegevens, aard en omvang van letsel.
 • Verzameldoel: Behandelen van ongevallen, dit kan leiden tot nader onderzoek.
 • Bewaartermijn: meldingen die niet tot onderzoek leiden 5 jaar. meldingen die wel tot onderzoek leiden 10 jaar. Bij blootstelling aan kankerverwekkende stoffen of biologische agentia 40 jaar Bij blootstelling aan ioniserende straling 30 jaar
 • Bron: Ongeval wordt gemeld door contactpersoon van werkgever. Aanvullende gegevens over gezondheid komen uit gesprek met slachtoffer.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelaars, ondersteuners, leidinggevenden rond incidenten en ongevallen werkzaam bij SodM. Deze medewerkers zijn werkzaam bij de directie Engineering en Netbeheer.
 • Arts in dienst van SodM in verband met beoordelen ernstig en blijvend letsel.
 • De telefonische meldingen door bedrijven van incidenten worden aangenomen door DCMR (verwerker) en doorgegeven aan SodM.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND