Netwerk Buitenland en Concordaat - proactief informeren ondernemers

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Netwerk Buitenland en Concordaat - proactief informeren ondernemers in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het team Netwerk Buitenland en Concordaat verstuurt één keer per maand een brief met highlights aan personen in hun netwerk. Het doel van deze brief is om de ontvangers ervan pro actief te wijzen op relevante ontwikkelingen in de wereld op het gebied van Innovatie, Internationale handel en Landbouw.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die zich hebben aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen

 • Gegevens: Het e-mailadres waarop zij te bereiken zijn en de organisatie waarvoor zij werken.
 • Verzameldoel: De verschillende onderdelen van het Netwerk Buitenland en Concordaat versturen nieuwsbrieven aan personen in hun netwerk. Het doel van deze nieuwsbrieven is om de ontvangers ervan pro actief te wijzen op relevante ontwikkelingen in de wereld op het gebied van Innovatie, Internationale handel en Landbouw.
 • Bewaartermijn: Tot de personen bij de bedrijven zich afmelden voor deze nieuwsbrieven.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND