Registreren en Identificeren Runderen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registreren en Identificeren Runderen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het voor de uitvoering van EU-Verordening 1760/2000 registreren en identificeren van (aantallen) runderen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik voor de vaststelling en controle Europese subsidieverlening (EU-graasdierpremieregeling).
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van de controle op gebruik van verboden hormonen/groeibevorderaars.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve de etikettering van rundvlees en rundvleesprodukten.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het uitvoeren van BSE-onderzoeken.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van jaarlijks op te leggen heffingen/retributies van I&R-tarieven.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het toekennen van UBN-nummers aan veehouders.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het vaststellen van schadevergoedingen bij ruimingen van dieren.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA tbv gebruik voor veeverbeteringsdoelen (KI, melkproduktiecontrole, etc.).
  Wettelijke verplichting
 • Handhaven door de NVWA van LNV-regelgeving waarvan de gegevens van runderen en de houders daarvan de basis vormen.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik bij besmettelijke dierziekten en bedrijfsgebonden aandoeningen.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Rundveehouders

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, postcode, telefoonnummer), personalia (geslacht, geboortedatum), inhoudelijke voor deze verwerking relevante gegevens (dieraantallen, aan- en afvoer dieren, geboorte en sterfte dieren, stalgegevens, UBN).
 • Verzameldoel: Het registreren en controleren van de opgegeven runderen en het communiceren over de geregistreerde gegevens met de veehouder.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en mogelijk diens gemachtigde.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Exploitanten van verzamelcentra, slachterijen en evenemententerreinen

 • Gegevens: Bedrijfsgegevens (zoals staladressen en toegekende UBN-nummers), contactgegevens (zoals NAW, postcode, telefoonnummer).
 • Verzameldoel: Communicatie, registratie en controle van dierhouderschaps- en bedrijfsgegevens en tracering van runderen.
 • Bewaartermijn: - Voor UBN: tot 3 jaar nadat de houder opgave heeft gedaan dat hij de betrokken diersoort niet meer houdt. - Zie verder Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ambtshalve aanpassing (op kosten van de houder) en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Erkende oormerkleveranciers

 • Gegevens: Bedrijfsgegevens, naam contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats en postcode.
 • Verzameldoel: Het ter uitvoering van EU-Verordening 1760/2000 erkennen van leveranciers van oormerken voor het verstrekken van goedgekeurde oormerken aan veehouders.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Oormerkleveranciers
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • Gezondheidsdienst voor Dieren BV
 • CRV b.v.
 • Rundveeslachterijen
 • Verzamelcentra
 • Rendac
 • Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).