Registreren en Identificeren Schapen en Geiten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registreren en Identificeren Schapen en Geiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het voor de uitvoering van Verordening 21/2004 identificeren en registreren van (aantallen) geiten en schapen tijdens hun leven en van de relatie tussen dier en houder.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van de jaarlijks op te leggen heffingen/retributies van I&R-tarieven.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het toekennen van UBN-nummers aan schapen- en geitenhouders.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het vaststellen van schadevergoedingen in het geval van ruimingen van dieren.
  Wettelijke verplichting
 • Handhaven door de NVWA van LNV-regelgeving waarvan de gegevens van schapen en geiten en de houders daarvan de basis vormen.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruik van de gegevens t.b.v. de tracering van dieren en verplaatsingen daarvan ten einde maatregelen te kunnen treffen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruik van de gegevens voor de financiering van maatregelen (t.b.v. het Diergezondheidsfonds) die worden getroffen ter voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van controles door RVO.nl en NVWA ten behoeve van het gebruik van het register in het geval van besmettelijke dierziekten en bedrijfsgebonden aandoeningen.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Houders van schapen en/of geiten

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW-gegevens, postcode, telefoonnummer), personalia (geslacht, geboortedatum), bedrijfsgegevens over aantal gehouden dieren per peildatum, ID-codes dieren, staladressen en UBN.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van de communicatie en registratie van diergegevens en de huisvesting van schapen en geiten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Exploitanten van verzamelcentra, slachterijen en evenemententerreinen

 • Gegevens: Bedrijfsgegevens, zoals staladressen en toegekende UBN-nummers.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van de communicatie en registratie van diergegevens en gegevens waar runderen worden gehuisvest.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Gezondheidsdienst voor Dieren BV
 • Centraal Instituut voor Dierziekte Controle-Lelystad
 • Oormerkleveranciers
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).