Registreren en Identificeren Varkens en Varkensleveringen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registreren en Identificeren Varkens en Varkensleveringen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het registreren, identificeren en handhaven van varkens en varkensleveringen op grond van Verordening 21/2004.
  Taak van algemeen belang
 • Het controleren van aanvragen voor ontheffingen om varkens te mogen leveren anders dan in de regeling preventie is vastgelegd.
  Taak van algemeen belang
 • Handhaving en toezicht op de verplichtingen m.b.t. oormerken, bijhouden van bedrijfsregisters en het opmaken van vervoersdocumenten.
  Taak van algemeen belang
 • Administratieve controles op de meldverplichtingen van verplaatsingen van varkens.
  Taak van algemeen belang
 • Het controleren van aanvragen voor ontheffingen om varkens te mogen leveren anders dan in de regeling preventie is vastgelegd.
  Taak van algemeen belang
 • Het gebruik van de gegevens voor de bestrijding en tracering in geval van (besmettelijke) dierziekten.
  Taak van algemeen belang
 • Het opleggen van veterinaire bedrijfsblokkades in geval van (besmettelijke) dierziekten.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Houders van varkens

 • Gegevens: Identificatiegegevens: a. het RVO relatienummer, de naam en het adres van de houder van dieren. b. het UBN dat aan de houder is toegekend.
 • Verzameldoel: Communicatie met betrokken relaties en registratie van bedrijfsgegevens van deze relaties in het kader van regeling I&R en regeling preventie dierziekten voor zover dit varkens betreft.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en mogelijk diens gemachtigde.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ambtshalve aanpassing (op kosten van de houder) en eventueel strafrechtelijke vervolging. Dan wel intrekking ontheffing en/of opleggen last onder dwangsom.
 • Gegevens: Gegevens over varkenstransporten en contacten tussen bedrijven.
 • Verzameldoel: Het controleren van aanvragen voor ontheffingen om varkens te mogen leveren en dierziekten tracering.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Ambtshalve aanpassing (op kosten van de houder) en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Slachterijen

 • Gegevens: NAW, postcode, telefoonnummer
 • Verzameldoel: Ten behoeve van de communicatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvKnr en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de ondernemer.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leveranciers oormerken

 • Gegevens: Bedrijfsgegevens, naam contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats en postcode.
 • Verzameldoel: Het ter uitvoering van de EU-Verordening erkennen van leveranciers van oormerken voor het verstrekken van goedgekeurde oormerken aan veehouders.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Oormerkleveranciers
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.
 • Varkensslachterijen
 • Verzamelcentra
 • Aangewezen Data bank-(en) (ADB's)
 • Rendac
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • DGBase
 • POV Uitvoering BV

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).