Risicofuncties financiële belangen en koersgevoelige informatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Risicofuncties financiële belangen en koersgevoelige informatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beheren van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verrichten met een verhoogd risico op financiële belangenverstrengeling en oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie, in het kader van artikel 61a ARAR en de Regeling integriteitsbeleid EZ
  Wettelijke verplichting
 • Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden van dienst als bedoeld in de Regeling integriteitsbeleid EZ bij het voorkomen van financiële belangenverstrengeling en oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Meldingsplichtigen bij ministerie EZK en LNV voor het taakgebied van de Compliance Officer van het kerndepartement

 • Gegevens: Naam, directie, functienaam, schaal, werkpakket, reden van het risico, omschrijving restricted list
 • Verzameldoel: Het bijhouden van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang de verwerker dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen, waarbij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 • Bron: P-direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien betrokkene de gegevens niet aanlevert, dan wordt niet voldaan aan een wettelijke verplichting en kan een disciplinaire straf worden opgelegd.
 • Gegevens: Correspondentie over de aanwijzing als meldingsplichtige
 • Verzameldoel: Het bijhouden van het overzicht van medewerkers die werkzaamheden verr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Het ondersteunen van de taken van de Compliance Officer en de hoofden .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang de verwerker dat noodzakelijk acht voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen, waarbij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien betrokkene de gegevens niet aanlevert, dan wordt niet voldaan aan een wettelijke verplichting en kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Compliance Officer
 • Hoofden van Dienst en Management-secretarissen
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie (DB/P&O) in verband met de eventuele communicatie over de meldplicht bij de werving en aanstelling van nieuwe medewerkers.
 • DICTU technisch beheer DoMuS
 • Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Bureau Bestuursraad voert namens minister EZK en LNV het proces omtrent de koninklijke onderscheidingen uit.