Risicoverevening

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Risicoverevening in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het leveren van een valide basis van en een onderbouwing voor de vereveningscriteria en van de bedragen (gewichten) per klasse die aan die criteria worden verbonden. De valide basis van en onderbouwing voor dragen bij aan de kwaliteit van de voorspelling van de schadelast voor rekening van de zorgverzekeraar. Dit draagt vervolgens bij aan een goed functionerend risicovereveningssysteem en dit is cruciaal voor de werking van het solidaire Nederlandse zorgstelsel, betaalbare toegankelijke zorg etc
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die betaalde zorg ontvangen

  • Gegevens: Categorie van betrokkenen; verzekerden voor de zorgverzekering
  • Verzameldoel: Categorieën van te verwerken persoonsgegevens; gewoon, financieel economisch, bijzondere persoonsgegevens; gegevens over gezondheid. zie voor meer informatie de PIA die als bijlage wordt toegevoegd.
  • Bewaartermijn: Op basis van artikel 5, eerste lid, onderdeel e, van de AVG, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Het verwerkingsdoeleinde is de statische onderbouwing van de aan de vereveningcriteria verbonden gewichten per klasse. Dit is noodzakelijk voor het goed functioneren van het risicovereveningsysteem (cruciaal voor de werking van Zvw). Zie verschillende doeleinden beschreven in de PIA die als bijlage wordt toegevoegd.
  • Bron: In dit geval zijn dit de zorgverzekeraars
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Aanleverende partijen: Zorgverzekeraars Vektis Belastingdienst Dienst uitvoering Onderwijs Uivoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wlz uitvoerders Verwerkers: Zorginstituut Erasmus School of Health Policy & Management Stichting Zorgttp Stichting Informatievoorziening Zorg

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van Langdurige Zorg (Z)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M3746
Type: Primair