Toezicht Bevoegd aftappen, Continuïteit

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezicht Bevoegd aftappen, Continuïteit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen , het vormen van een oordeel daarover en het eventueel interveniëren met als doel normconform gedrag en daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. Wettelijke taak Telecommunicatiewet, Awb
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Geautoriseerde medewerkers binnen AT belast met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

  • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mail, contactgegevens ondernemingen); naam en e-mail van betrokken AT medewerker. Personalia zoals geboortedatum en geboorteplaats (indien vereist, t.b.v. controle van bevoegdheden van betrokkenen);Identificerende nummers indien nodig, zoals BSN en KvK-nummer; In sommige dossiers kopie id/paspoort. Wordt alleen verwerkt als dit bij een dossier door betrokkene wordt toegestuurd.
  • Verzameldoel: Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak v.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: 5 jaar.
  • Bron: GBA, Kamer van Koophandel
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Ministerie V&J, samenloop tussen toezicht op de Tw en strafrechtelijke bevoegdheden van het Openbaar Ministerie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7185
Type: Primair

Onderwerpen