Uitvoeren Werkproces Biobased Economy (BBE) / project 106495

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren Werkproces Biobased Economy (BBE) / project 106495 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van Werkproces BBE RVO.nl houdt de ontwikkelingen rondom de Bio Based Economy (BBE) bij via (telefonische) gesprekken met en bezoeken aan bedrijven en provincies. Het doel is het kwantificeren van de omvang van de BBE en het volgen van de ontwikkeling in de tijd. De verkregen informatie (waaronder gewone persoonsgegevens) wordt vastgelegd in een database en verwerkt in een jaarlijks rapport dat wordt gepubliceerd en gedeeld met EZK. Dit rapport bevat geen persoonsgegevens!
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten. Het laatste rapport is eind 2017 opgeleverd.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Organisaties werkzaam binnen de Biobased Economy.

 • Gegevens: Contactgegevens organisatie: NAW gegevens (organisatienaam, algemeen telefoonnummer/mail-adres, vestigingsadres, postadres).
 • Verzameldoel: Organisaties die werkzaam zijn binnen de BBE benaderen over bijeenkomsten, belangrijke ontwikkelingen of met een informatieverzoek.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen van organisaties die diensten van RVO.nl afnemen

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van correspondentie: NAW-gegevens (naam contactpersoon, organisatienaam, telefoonnummer, e-mail-adres, vestigingsadres, postadres). Dus naast de gegevens van de organisatie ook specifiek de naam van de contactpersoon binnen de organisatie, incl. telefoonnummer en e-mail adres.
 • Verzameldoel: Correspondentie met betreffende organisaties.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND