Verificatie inspectie (EU GLB)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verificatie inspectie (EU GLB) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het bewaken, voorbereiden en uitvoeren van de aan de NVWA (inspecties) opgedragen verificatiewerkzaamheden op het gebied van landbouw, natuurbeheer, visserij, milieu, in- en uitvoer en subsidies.
  Wettelijke verplichting
 • Het analyseren van gegevens t.b.v. de aan de NVWA opgedragen verificatiewerkzaamheden teneinde te (kunnen) bepalen of dergelijke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.
  Wettelijke verplichting
 • Het genereren en verstrekken van gegevens aan medewerkers van de NVWA (inspecties), die uit hoofde van hun taak toegang mogen hebben tot de gegevens, t.b.v. de aan de NVWA opgedragen verificatiewerkzaamheden.
  Uitvoering overeenkomst
 • Het genereren en verstrekken van verificatiegegevens voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van (bestuurs)organen in overeenstemming met de Wbp en het beleid van de NVWA.
  Wettelijke verplichting
 • Het genereren en verstrekken van kwantitatieve en kwalitatieve beleidsinformatie aan het Ministerie van LNV/ RVO (betaalorgaan EU subsidies).
  Uitvoering overeenkomst
 • Het ikv het omgaan met agressie en geweldsincidenten ter voorbereiding van verificatie werkzaamheden op locatie genereren en verstrekken van gevarenindicaties betreffende personen aan medewerkers van de NVWA belast met verificatiewerkzaamheden in de desbetreffende onderzoeken.
  Vitaal belang betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen bij wie een verificatieonderzoek plaatsvindt, zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: Uitvoeren verificatieonderzoek.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Personen bij wie (mogelijk) problemen bij bezoek zijn te verwachten (gevarenindicatie).

 • Gegevens: NAW-gegevens
 • Verzameldoel: Verstrekken
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: BRP
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Personen die informatie of een klacht verstrekken.

 • Gegevens: Dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor de NVWA de verantwoordelijke is.
 • Verzameldoel: Analyseren om te bepalen of verificatieonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden verificatieonderzoek.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkenen kan anders niet voldoen aan de wet

Personen over wie informatie of een klacht is ontvangen.

 • Gegevens: NAW-gegevens,
 • Verzameldoel: Analyseren om te bepalen of verificatieonderzoek uitgevoerd dient te worden, en voorbereiden verificatieonderzoek.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: melders
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van de NVWA, die uit hoofde van hun taak toegang hebben tot de gegevens.
 • Beleidsdirecties ministerie van Economische Zaken (beleidsinformatie) en uitvoerende diensten van EZ (uitvoeringsinformatie).
 • (Bestuurs)organen met een publiekrechtelijke taak.
 • Derden t.b.v. wetenschappelijk onderzoek of statistiek.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO is binnen het ministerie van EZ het betaalorgaan voor EU-subsidies.
 • Openbaar ministerie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND