Verschil in Nederland voorbij 2019

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verschil in Nederland voorbij 2019 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Steekproef onder personen van 18 jaar en ouder in vier inkomensstrata (1%, 2-10%, middencategorie en onderste 10%), met aandacht voor 7 geografische gebieden (met name krimpregio's, grensgebieden en stedelijk gebied)

 • Gegevens: Enquetegegevens: antwoorden van de deelnemers zelf op de vragenlijst, verwerkt door I&O: -Persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, burgerlijke staat) -Algemene leefsituatiegegevens (werk, opleiding, inkomen, huishoudgegevens -Vragen over sociaal/cultureel kapitaal, persoonskapitaal -Telefoonnummers en e-mailadressen, voor evt vervolgonderzoek Persoonsgegevens van steekproefpersonen (o.a. geslacht, naam, adres) worden door CBS (verantwoordelijke) aan I&O (verwerker) geleverd na ondertekening VOK.
 • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349
 • Bewaartermijn: Surveydata worden bewaard i.v.m. mogelijk vervolgonderzoek en repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files/documenten. Telefoonnummers en e-mailadressen (voor eventuele herbenadering) worden apart bewaard, in een afgeschermde map bij het CBS. Deze worden 5 jaar na afronding van de dataverzameling verwijderd.
 • Bron: Respons op vragenlijst door betrokkenen (respondenten)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • SCP-onderzoekers

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M4525
Type: Primair