Verwerking Werving en selectie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking Werving en selectie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten. Na sollicitatierondes worden gegevens verwijderd. Bij bewaren gegevens wordt toestemming gevraagd aan sollicitant.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Sollicitanten van de RVS en het CEG.

  • Gegevens: a) Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene. b) Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a). c) Persoonsgegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; de functie waarnaar is gesolliciteerd; de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en alsmede de beeindiging ervan.
  • Verzameldoel: De verwerking waarvoor persoonsgegevens zijn of worden bewaard geschiedt bij sollicitanten voor een functie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en voor het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG). Doel: beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen en de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten.
  • Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in in ieder gsval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beeindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beeindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Leidinggevende(n) RVS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de plv. secretaris-generaal (OBP)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND