Wob-verzoek HBJZ

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wob-verzoek HBJZ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Wettelijke verplichting
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Taak van algemeen belang
 • Het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:
  Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur of andere openbaarheidswet, Awb In het kader van het samenstellen van overzichten, onderzoek en bedrijfsbeveiliging is er, voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting, vanwege het gerechtvaardigd belang een belangenafweging gemaakt. De verwerking van gegevens is nodig voor de vermelde doeleinden en kan niet op een andere wijze plaatsvinden. De inbreuk voor betrokkenen is gering vanwege de aard van de verwerkte gegevens.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die een Wob-verzoek bij IenW/HBJZ hebben ingediend.

 • Gegevens: NAW-geg. - e-mailadres - tel.nr. - geslacht - KvK.nr. voor zover vermeld op briefpapier - Bankrek.nr.
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Derden-belanghebbenden

 • Gegevens: NAW-gegevens - email - tel.nr. geslacht
 • Verzameldoel: Noodzakelijk voor communicatie met betrokkenen
 • Bewaartermijn: Cf. Archiefwet en Ordeningsplan HBJZ. Outlook: zo lang als nodig is voor proces.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Derden-belanghebbenden
 • Ambtenaren IenW: centrale Wob-coördinator, medewerkers Directie Communicatie/cluster Correspondentie, dossierhouders bij beleidsdirectie, medewerkers belast met accorderen besluit, IBI-F&I bij betalingen, medewerkers Documentaire Dienstverlening bij archivering

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Hoofdirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken