Beheer (digitale) personeelsdossier excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beheer (digitale) personeelsdossier excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het (digitale) personeelsdossier exclusief commissie- en WRR-leden en ingeleend IF. Het betreft het borgen van (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten evenals financiële gegevens en gegevens betreffende aanstelling en functioneren.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

(Oud) medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF

 • Gegevens: naw gegevens, persoonlijke gegevens, identificerende gegevens, financiële gegevens, rechtspositionele gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaan gegevens, opleidingsgegevens en gegevens bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheer van het (digitale) personeelsdossier exclusief commissie- en WRR-leden en ingeleend IF. Het betreft het borgen van (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten evenals financiële gegevens en gegevens betreffende aanstelling en functioneren.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: UWV, APG, ABP, Belastingdienst, deurwaarders of andere partijen in het kader van uitvoering loonbeslag, AIVD in het kader van veiligheidsonderzoeken, gemeentes in het kader van VOG, advocaten, rechtbanken in geval van gerechtelijke procedures en overige partijen die met de werkgever communiceren over de werknemer.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Werknemer is verplicht P-gegevens in het kader van de Wet op de identificatieplicht, Wet Loonbelasting etc. aan te leveren bij de werkgever, in dit geval (uud) medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF. Als dit niet gebeurt kan de werknemer niet worden benoemd/aangesteld/tewerkgesteld bij MinAZ.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokken medewerker MinAZ excl. commissie- en WRR-leden & ingeleend IF
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ P-direkt
 • Manager/bevoegd gezag
 • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND