Beleidsinformatie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beleidsinformatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onze Ministers verwerken gegevens die betrekking hebben op de toegang tot de jeugdhulp, preventie, jeugdhulp, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering teneinde een zorgvuldig en samenhangend jeugdbeleid te kunnen voeren en hun stelselverantwoordelijkheid te kunnen waarborgen. (art. 7.4.1, eerste lid, Jeugdwet).
  Wettelijke verplichting
 • Het college verwerkt gegevens ten behoeve van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, de toegang tot en verlening van jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid. (art. 7.4.1, tweede lid, Jeugdwet).
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Jeugdigen en hun ouders (art. 7.4.0, Jeugdwet)

 • Gegevens: bsn, naw, medische gegevens, ras, religie en strafrechtelijke gegevens (art. 7.5.3 Jeugdbesluit)
 • Verzameldoel: Jeugdhulpaanbieders, aanbieders van preventie, gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming verstrekken kosteloos gegevens aan het college en Onze Ministers, ten behoeve van de verwerking, bedoeld in artikel 7.4.1, eerste en tweede lid. Deze verstrekking kan zowel een structureel als incidenteel karakter hebben. (art. 7.4.3 Jeugdwet)
 • Bewaartermijn: 30 maanden
 • Bron: gemeenten en aanbieders
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De minister van VWS
 • CBS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze de directeur-generaal van het DG Volksgezondheid (J)

Bezoekadres

Parnassusplein 5
2511VX Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20350
2500EJ Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M1757
Type: Primair