Bewapening BOA's in individuele gevallen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Bewapening BOA's in individuele gevallen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Besluitvorming op het verzoek en bijhouden aan wie en onder welke voorwaarden en welke tijdsduur een verzoek is toegekend.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

BOA waarvoor om bewapening wordt verzocht.

  • Gegevens: De volledige naam van degene aan wie de bevoegdheid wordt toegekend. Het noemen van de volledige naam in combinatie met het noemen van nummer van de akte van aanstelling wordt namelijk voldoende specifiek geacht. Het betreft een gewoon persoonsgegeven.
  • Verzameldoel: Besluitvorming op het verzoek en bijhouden aan wie en onder welke voorwaarden en welke tijdsduur een verzoek is toegekend.
  • Bewaartermijn: Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is geen actuele generieke selectielijst van toepassing voor. Daarom wordt verwezen naar het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Het GWR stelt in punt 10.1. een bewaartermijn van maximaal 20 jaren na het vervallen van de vergunning, hiervoor moet volgens de GWR het belang om de persoonsgegevens maximaal 20 jaren te bewaren wel worden aangetoond.
  • Bron: Verstrekker en ontvanger: de betrokkene en diens werkgever die veelal een dergelijk verzoek voor de betrokkene indient.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Verstrekker en ontvanger: de betrokkene en diens werkgever die een dergelijk verzoek voor de betrokkene indient.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20301
2500EH Den Haag
NEDERLAND