Complexiteit in de klas

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Complexiteit in de klas in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden externe gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Schoolleider, intern begeleider(s), een selectie van 3-5 leerkrachten, 1 a 2 onderwijsassistenten en iemand van het bestuur en het samenwerkingsverband waar de school onder valt, 1 tot 3 ouders.

  • Gegevens: Interviews waarin betrokkenen wordt gevraagd een globaal beeld te schetsen van de achtergrondkenmerken van de kinderen op de school (opleiding ouders, herkomstlanden) en specifieke onderwijsbehoeftes (o.a. dyslexie, beperkingen). Er wordt niet gevraagd naar individuen. Belangrijkste onderzoeksvraag: hoe gaat de school om met verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen? Ter aanvulling worden er documenten geraadpleegd die de respondenten beschikbaar stellen of via Internet beschikbaar zijn.
  • Verzameldoel: Het SCP verricht beleidsrelevant en strategisch onderzoek. Hiervoor worden gegevens verzameld via surveys en interviews, of worden extern gegevens gebruikt. Zie Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus. Staatscourant 3200, 21 februari 2012 https://www.scp.nl/dsresource?objectid=960e6c0d-1c54-45d0-9efd-075c03f30349&type=org
  • Bewaartermijn: Ruwe audio-opnamen worden na goedkeuring/controle van transcripties vernietigd (uiterlijk 1 jaar na publicatie). Transcripten worden bewaard i.v.m. repliceerbaarheid (zie Gedragscode VSNU art. 3.3) www.vsnu.nl/files
  • Bron: De SCP onderzoekers hebben de scholen aangeschreven voor medewerking. De betrokkenen zijn werkzaam op de scholen of zijn ouders van leerlingen op diezelfde scholen.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • SCP onderzoekers op het gebied van onderwijs

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

adjunct directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16164
2500BD DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7606
Type: Primair