Intern beheer aanwezigheid personeel

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Intern beheer aanwezigheid personeel in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Inzicht geven wie er wanneer wel of niet aanwezig is en of daarmee voldoende bezetting is binnen het team. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids-en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging en voor accountantscontrole.
Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt. .

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers AZ

  • Gegevens: naw gegevens, gegevens omtrent functie en taak
  • Verzameldoel: Inzicht geven wie er wanneer wel of niet aanwezig is en of daarmee voldoende bezetting is binnen het team. De persoonsgegevens worden o.a. gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging en voor accountantscontrole.
  • Bewaartermijn: Het officiële overzicht met aanvragen, verleningen, afwijzingen, wijzigingen en intrekkingen van verlof bevindt zich in de applicatie P-direkt. Daarvoor geldt een bewaartermijn vastgelegd in BSD 168, handeling 8 met een bewaartermijn van 7 jaar. Onofficiële overzichten die de afdeling zelf bijhoudt in excel en die met beperkte toegang in het DMS worden opgeslagen dienen gedurende het lopend jaar te worden geschoond. Overzichten van 2020, dienen in 2021 te worden geschoond dan wel verwijderd.
  • Bron: Van de betrokkene en deels van AZ.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • leidinggevenden en in sommige gevallen ook medewerkers van de betreffende afdeling of dienst

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Secretaris Generaal

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M569
Type: Secundair