Opstellen (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Opstellen (voorgenomen) besluiten, brieven en overeenkomsten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen, behandelen en archiveren van alle binnen PO&I voorkomende (concept) besluiten, brieven en overeenkomsten in relatie tot het personeelsbestand.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

(Oud) medewerkers van AZ/CTIVD en TIB

 • Gegevens: naw gegevens, persoonlijke gegevens, identificerende gegevens, financiële gegevens, rechtspositionele gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens, opleidingsgegevens, gegevens bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen, behandelen en archiveren van alle binnen PO&I voorkomende (concept) besluiten, brieven en overeenkomsten in relatie tot het personeelsbestand.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens-en- werk 1945 - versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene en deels van AZ.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Werknemer is deels verplicht P-gegevens in het kader van de Wet identificatieplicht, Wet Loonbelasting etc aan te leveren bij de werkgever, in dit geval MinAZ/CTIVD en TIB. Als dit niet gebeurt kan werknemer niet worden aangesteld/benoemd/tewerkgesteld bij MinAZ/CTIVD/TIB.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokken medewerker MinAZ/CTIVD/TIB.
 • Secretariaat manager/bevoegd gezag.
 • Secretariaat DBV
 • Manager/bevoegd gezag
 • Unit P&O/I

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND