Organisatie studentenbijeenkomst

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Organisatie studentenbijeenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt voor het periodiek organiseren door AZ van studentenbijeenkomsten om studenten kennis te laten maken van het werk bij AZ. Het bestaan van dergelijke bijeenkomsten wordt gecommuniceerd met studentenverenigingen.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Studenten

 • Gegevens: naw gegevens, voor communicatie benodigde gegevens en opleidingsgegevens.
 • Verzameldoel: De persoonsgegevens worden verwerkt voor het periodiek organiseren door AZ van studentenbijeenkomsten om studenten kennis te laten maken van het werk bij AZ. De persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en voor accountantscontrole.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en- werk 1945- versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Student kan zich alleen per e-mail opgeven voor de studentendag. Overige persoonsgegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt aan managers van AZ/overige departementen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Unit P&O/I
 • Studenten
 • Manager AZ
 • Manager overige departementen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND