Werving en selectie DPC

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Werving en selectie DPC in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het beheer van de persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuw personeel voor DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stagiaires. Concreet kan dit bestaan uit de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is, eventuele afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten of de uitvoering of toepassing van een andere wet.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt. De persoonsgegevens worden o.a. gebruikt voor statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen en bezwaar & beroep en voor accountantscontrole.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Sollicitanten voor vacature bij DPC

 • Gegevens: naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens.
 • Verzameldoel: Werving en selectie van nieuw personeel t.b.v. DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stagiaires.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en Werk 1945 versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Medewerkers van AZ, betrokken bij de werving en selectie.

 • Gegevens: naw gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, gegevens betreffende de functie en taak binnen het dienstonderdeel, gegevens met betrekking tot de te verzenden of verzonden informatie.
 • Verzameldoel: Het beheer van de persoonsgegevens voor de werving en selectie van nieuw personeel voor DPC. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel stage. De gegevens kunnen verder worden gebruikt voor interne bedrijfsstatistiek, het ontwikkelen van beleid, voor beleids- en wetenschappelijk onderzoek, voor de bedrijfsbeveiliging, het behandelen van geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en controle doeleinden.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijnen zijn vastgelegd in het Basisselectiedocument P-dossier Mens- en Werk 1945 versie 2016, vastgesteld Staatscourant 61351 en 61358, 18 november 2016.
 • Bron: Betrokkene en deels van AZ.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Vacaturehouder
 • Unit P&O/I
 • Secretariaat DPC

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering (POI)

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND