Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Aankopen Openbare opslag (Melkpoeder/boter) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Om de markten te stabiliseren en de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen is voor de verschillende sectoren een gedifferentieerd systeem van marktondersteuning ontwikkeld, en zijn regelingen inzake rechtstreekse steunverlening ingevoerd. Deze maatregelen nemen de vorm aan van openbare interventie of de betaling van steun voor particuliere opslag. Volgens Verordening 1370/2013, 16 december 2013.
  Taak van algemeen belang. Maatregelingen zijn toe te schrijven aan de basisverordening uit 2013 en worden bij nieuwe openstelling/regeling aangevuld.
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres). Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: V 20 jaar na afloop programmeringsperiode
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigde van deelnemer

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie zoals NAW,telefoonnummer, e-mailadres - Personalia, voor zover van toepassingidentificerende nummers (KvKnr en/of BRS-nummer) - Contactgegevens van de onderneming (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres)
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: V 20 jaar na afloop programmeringsperiode
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deelnemers

 • Gegevens: Bedrijfsgegevens (incl. KvK, rekeningnummer etc.) Contactpersonen, Telefoonnummers en e-Mailadressen. Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens, deze inhoudelijke gegevens zijn nodig om de subsidieaanvragen te kunnen behandelen.
 • Verzameldoel: Aankopen van bepaalde landbouwproducten voor openbare opslag.
 • Bewaartermijn: V 20 jaar na afloop programmeringsperiode
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Audit Europese Commissie
 • Alle verwerkers genoemd in de map ‘Verwerker'.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke minister van LNV heeft de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.