Aanvraag, registratie en beheer e-labels

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Aanvraag, registratie en beheer e-labels in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Faciliteren van het aanvragen en registreren van een energielabel voor gebouwen in de landelijke database EP-online. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is en welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn en is verplicht voor elke woningeigenaar conform BWBR0023734 Besluit energieprestatie gebouwen.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Energie-prestatie adviseur (EP adviseur)

 • Gegevens: Naam, telefoonnummer en e-mailadres EP adviseur postcode, huisnummer van het object waarover het energielabel is bepaald.
 • Verzameldoel: Om een energielabel te registreren voor de woning.
 • Bewaartermijn: V7 jaar vernietigen na 7 jaar na afloop geldigheid energielabel
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens zoals naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: V7 jaar vernietigen 7 jaar na afloop geldigheid energielabel
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden t.b.v. de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).