Adviesraad

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Adviesraad in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. De raad heeft een voorzitter en leden, afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zie de wet van 16.4.2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. (Staatsblad 2014)
  Wettelijke verplichting
 • Op jaarbasis vinden er elf raadsvergaderingen plaats, waarvan notulen worden vastgelegd. Voorafgaand aan de raadsvergadering worden hiervoor de benodigde stukken toegestuurd aan de betrokkenen.
  Wettelijke verplichting
 • Voorzitter en raadsleden De raad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden. De voorzitter is benoemd op voordracht van de Staatssecretaris van OCW in overeenstemming met de Minister van EZ, Gelet op artikel 11 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 1 van de Wet AWTI. De benoeming van raadsleden is op voordracht van de ministerraad.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

voorzitter, raadsleden, secretaris

 • Gegevens: Raadsleden, naam, organisatie en e-mail adres Voorzitter, naam en e-mail adres Secretaris, naam en e-mail adres
 • Verzameldoel: wettelijke verplichting. Wet Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, organisatie (voorzitter, raadsleden, secretaris-directeur), e-mail adres, telefoonnummer, Curriculum Vitae, nevenfuncties
 • Verzameldoel: De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Voorzitter, raadsleden, secretaris, raadsmedewerkers, stagiaires, rijkstrainees, medewerkers secretariaat

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

Bezoekadres

Pr Willem-Alexanderhof 20
2595BE Den Haag
Nederland