9 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

(oude) Personele en financiële administratie (SAP-archief)

Het voeren van de personele administratie van voor invoering P-direkt en een koppeling van personele gegevens na invoering van P-Direkt. Daarnaast de financiële administratie van voor de invoering van het 3F-systeem. De gegevens van voor 2016 zijn niet gemigreerd naar het nieuwe systeem zodat dit systeem het enige archief is.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Financieel Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M2736
Type: Primair

Adviesraad

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. De raad heeft een voorzitter en leden, afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zie de wet van 16.4.2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. (Staatsblad 2014)

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie
Verwerkingsnummer: M3668
Type: Primair

Benoemingen raden en commissies

Publiceren van benoemingen van voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Inspectie van het Onderwijs
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directeur-Generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directeur-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directeur-Generaal Cultuur en Media
Verwerkingsnummer: M2605
Type: Primair

Financiële administratie

In de Financiële Administratie worden persoonsgegevens vastgelegd voor het doen van betalingen en het verwerken van ontvangsten. Het doel van de verwerking is het voeren van een financiële administratie en verantwoording conform de richtlijnen van de Comptabiliteitswet en de voorschriften van de Belastingdienst. Het gaat hierbij om het verwerken van betaalopdrachten aan en ontvangsten van (ex)medewerkers van het kerndepartement en instellingen en bedrijven.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Financieel Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M3257
Type: Primair

Herstel individuele pensioenrechten onderwijspersoneel Caribisch Nederland

Controle van het arbeidsverleden van onderwijspersoneel op Caribische Nederland. Met als doel het kunnen vaststellen van het individuele pensioenrecht.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Financieel Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M3759
Type: Primair

Subsidie aanvraag en registratiesysteem voor culturele instellingen (AIMS)

Verstrekken van subsidie Mediawet 2008 art. 2.15, 2.23, 2.30, 2.39, 2.60o, 2.102, 2.34h, 2.59, Wet specifiek Cultuurbeleid art. 5, 6 en 9 Erfgoedwet art. 8.7, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.7, 3.9, 3.13, 4.21,4.22, 4.23, 5.10, 6.5, 6.7, 6.12, 6.14, 6.15, 7.3, 7.7, 8.1.b.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Erfgoed en Kunsten
Verwerkingsnummer: M2976
Type: Primair

Subsidies op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Middelbaar Beroepsonderwijs
Verwerkingsnummer: M2560
Type: Primair

Uitvoeren Subsidieregeling Praktijkleren

Uitvoeren van de Subsidieregeling praktijkleren: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2013, nr. WJZ/560472 (10352), houdende regels voor subsidieverstrekking ter stimulering van praktijkleren en het verrichten van onderzoek (Subsidieregeling praktijkleren).

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Verwerkingsnummer: M3371
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Uitvoering Wet Normering Topinkomens (WNT)

Voor het kerndepartement monitoren of de WNT wordt nageleefd. Het MT-OCW wordt hierover geïnformeerd. DUO verwerkt de XBRL rapportages van de instellingen uit de ingediende jaarverslagen.

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Directie Financieel Economische Zaken
Verwerkingsnummer: M3374
Type: Primair

Ga naar

  • Pagina 1