Afhandelen tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Afhandelen tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Voor Rijksenergieprojecten wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. (Inpassingsplan) Voor de schade (planschade) die hieruit voortvloeit kan een vergoeding aangevraagd worden. WJZ/13140027.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: contactgegevens zoals NAW, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer
 • Verzameldoel: Afhandelen aanvraag tegemoetkoming planschade Rijksenergieprojecten.
 • Bewaartermijn: V7 jaar vernietigen na 7 jaar na uitbetaling van de schade
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: contactgegevens zoals NAW, telefoonnummer, e-mailadres en BSN.
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: V7 jaar vernietigen na 7 jaar na uitbetaling van de schade
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: V7 jaar vernietigen na 7 jaar na uitbetaling van de schade
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Alle verwerkers genoemd in de map ‘Verwerker’
 • Derde belanghebbende/initiatiefnemer Rijksenergieproject

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND