ALG Waardedaling (TWG) - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ALG Waardedaling (TWG) - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het nemen van besluiten op aanvragen ingediend door eigenaren van woningen, die overlast ondervinden van de waardedaling (vermogensschade) van hun woningen in het risicogebied (aardbevingsgebied) als gevolg van aardbevingsschade in Groningen.
  Wettelijke verplichting. De verwerking van persoonsgegevens door Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gebeurt op grond van wettelijke verplichting (art. 6 lid c AVG), zoals beschreven in het Wet Instituut mijnbouwschade Groningen (Tijdelijke Wet Groningen).
 • Bij goedkeuring beschikking de financiële afwikkeling (compensatieregeling).
  Wettelijke verplichting
 • Bij bezwaar of beroep besluit nemen.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvrager (woningeneigenaar / -eigenaren)

 • Gegevens: Reguliere persoonsgegevens: • NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats) • Telefoonnummer • E-mailadres • BSN (Burger Service Nummer) • KvK-nummer • Financiële gegevens (IBAN en betalingen) • Burgerlijke staat • Eigenaar en eigendoms-gegevens • WOZ waarde • Akte van levering • Cessie recht (Bijzondere situatie) • Erfrecht documenten • IP-adres
 • Verzameldoel: • Het nemen van besluiten op aanvragen ingediend door eigenaren van woningen, die overlast ondervinden van de waardedaling (vermogensschade) van hun woningen in het risicogebied (aardbevingsgebied) als gevolg van aardbevingsschade in Groningen. • Bij goedkeuring beschikking de financiële afwikkeling (compensatieregeling). • Bij bezwaar of beroep besluit nemen.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigde (conform machtigingsformulier)

 • Gegevens: Reguliere persoonsgegevens: • NAW-gegevens (Naam, adres en woonplaats) • Telefoonnummer • E-mailadres • BSN (Burger Service Nummer) • KvK-nummer • Functie • IP-adres
 • Verzameldoel: • Het nemen van besluiten op aanvragen ingediend door eigenaren van woningen, die overlast ondervinden van de waardedaling (vermogensschade) van hun woningen in het risicogebied (aardbevingsgebied) als gevolg van aardbevingsschade in Groningen. • Bij goedkeuring beschikking de financiële afwikkeling (compensatieregeling). • Bij bezwaar of beroep besluit nemen.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er worden besluiten genomen over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

 • Achterliggende logica: Snellere doorloop van het proces om zodoende na goedkeuring de uitbetaling spoedig uit te voeren.
 • Belang en gevolgen voor betrokken: Financiële compensatie

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelend medewerkers van de opdrachtgever
 • Behandelend medewerkers van de opdrachtnemer (externe drukker)
 • Behandelend medewerkers van door de opdrachtnemer gecontracteerde subverwerkers
 • Auditdienst Rijk
 • Degenen die binnen IMG belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • ICT leverancier DICTU (Dienst ICT Uitvoering) (interne ontvangers)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de Voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Bezoekadres

Techniekweg 1
9601MD HOOGEZAND
NEDERLAND

Postadres

Postbus 3061
8000WB ZWOLLE
NEDERLAND