Beantwoorden vragen van burgers - LNV

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Beantwoorden vragen van burgers - LNV in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Tijdige beantwoording van vragen van burgers (e-mail burger en burgerbrief overig) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers die een brief of mail sturen aan het ministerie.

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats (NAW), e-mailadres en de inhoud van de brief of e-mail.
 • Verzameldoel: Het tijdig beantwoorden van vragen van burgers (e-mail dan wel brief) door het kerndepartement en doorgeleiding naar overige onderdelen en andere ministeries. Opgelegd doel van Tweede Kamer (sinds 2012) is minimaal 80% tijdige beantwoording per jaar.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn voor burgerbrieven is in principe 5 jaar. Uiteindelijk bepaalt de verantwoordelijke hoe lang de burgerbrieven worden bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan bestaat de mogelijkheid dat betrokkene geen antwoord krijgt (bijvoorbeeld als de adresgegevens niet volledig zijn ingevuld).

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelaars van brieven en e-mails - Centrale Unit Burgerpost (Ministerie EZK, Directie Communicatie/CUB)
 • Behandelaars van brieven en emails bij alle directies binnen het kerndepartement van ministerie EZK/LNV (M138 Behandelen digitale documenten)
 • Behandelaars van brieven en emails buiten het kerndepartement en buiten het ministerie van EZK/LNV
 • Ministerie EZK Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met toepassen Archiefwet (M271)
 • Ministerie EZK Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting / Functioneel beheer en Regie belast met het functioneel beheer van DoMuS
 • DICTU belast met het technisch applicatiebeheer van DoMuS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Communicatie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Communicatie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De Centrale Unit Burgerpost (CUB) bij de directie Communicatie van het ministerie van EZK behandelt het grootste deel van de brieven en e-mails aan de ministeries van EZK en LNV en is daarvoor de verantwoordelijke. De andere Directies binnen het kerndepartement EZK/LNV zijn de verantwoordelijke voor de brieven en e-mails die aan hen ter beantwoording worden doorgezet.

Referentie

Verwerkingsnummer: M7852
Type: Primair