Benoemingen raden en commissies

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Benoemingen raden en commissies in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Publiceren van benoemingen van voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies.
  Toestemming betrokkene
 • Selecteren van te benoemen voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies. Rechtsgrond: Kaderwet adviescolleges; Wet AWTI; Wet NWO; Wet OR; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); Beleidsregels benoemingen RvC; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Mediawet 2008; Besluit tot instelling van de Nationale Unesco Commissie;
  Wettelijke verplichting
 • Opstellen van benoemingsbesluiten van voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies. Rechtsgrond: Kaderwet adviescolleges; Wet AWTI; Wet NWO; Wet OR; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); Beleidsregels benoemingen RvC; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Mediawet 2008; Besluit tot instelling van de Nationale Unesco Commissie;
  Wettelijke verplichting
 • Vaststellen en laten uitkeren van vergoedingen aan voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies. Rechtsgrond: Kaderwet adviescolleges; Wet AWTI; Wet NWO; Wet OR; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); Beleidsregels benoemingen RvC; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Mediawet 2008; Besluit tot instelling van de Nationale Unesco Commissie;
  Wettelijke verplichting
 • Informeren Belastingdienst over hoogte vergoedingen voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere raden of commissies. Artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Door de minister van OCW te benoemen voorzitters en leden van adviesraden, raden van toezicht, raden van bestuur, commissies, jury’s en andere colleges of commissies.

 • Gegevens: Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, en gegevens over benoeming.
 • Verzameldoel: Publiceren van benoemingen van leden van adviesraden en commissies.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: P-Direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan zonder deze gegevens niet worden benoemd in adviesraad of commissie.
 • Gegevens: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens over de benoeming, hoogte vergoeding.
 • Verzameldoel: Vaststellen en laten uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De vergoeding kan zonder deze gegevens niet worden vastgesteld en uitgekeerd.
 • Gegevens: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit en geboorteplaats, gegevens over werkervaring en opleiding, en soms levensovertuiging en politieke verwantschap.
 • Verzameldoel: Selecteren van te benoemen personen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: De persoon kan zonder deze gegevens niet voor benoeming worden geselecteerd.
 • Gegevens: Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, gegevens over de benoeming.
 • Verzameldoel: Samenstellen Register van raden, adviescolleges en raden van toezicht... lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: Ministerie van OCW
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens die betrekking hebben op de benoeming.
 • Verzameldoel: Opstellen van benoemingsbesluiten van voorzitters en leden van adviesr.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: Ministerie van OCW
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, en hoogte vergoeding.
 • Verzameldoel: Informeren Belastingdienst over hoogte vergoedingen voorzitters en lede.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Maximaal 5 jaar na afloop zittingsperiode in adviesraad of commissie.
 • Bron: Ministerie van OCW
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Minister van OCW en leden managementteams OCW.
 • Medewerkers die belast zijn met opstellen en publiceren van benoemingsbesluiten.
 • Medewerkers van de directie Financiëel Economische Zaken (FEZ) belast met relatiebeheer voor het verifiëren van een nieuwe crediteur.
 • Leden van benoemingsadviescommissies
 • Medewerkers van raden en commissies belast met financiële en administratieve werkzaamheden

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Inspecteur Generaal van het Onderwijs

Bezoekadres

Park Voorn 4
3544AC Utrecht
Nederland

Postadres

Postbus 2730
3500GS Utrecht
Nederland

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de Directeur Generaal Cultuur en Media

Verdeling verantwoordelijkheid

De directeuren-generaal en de inspecteur-generaal zijn ieder verantwoordelijk voor de benoemingen in de raden en commissies van hun eigen beleidsterrein.