Certificeren uitgaven ESF/EFMB/EGF

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Certificeren uitgaven ESF/EFMB/EGF in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Certificeren van uitgaven alvorens deze door middel van een betalingsaanvraag bij de Europese Commissie worden gedeclareerd. Het betreft het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF).
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van een jaarrekening voor de Europese Commissie. Het betreft het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF).
  Taak van algemeen belang
 • Voeren van een boekhouding van geschrapte bedragen en vorderingen. Het betreft het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) en het Europees Globaliseringsfonds (EGF).
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Naam aanvrager, naam ontvanger, naam organisatie, functie aanvrager, BSN/KVK-nummer, postadres, postbusnummer, postcode, plaats, telefoonnummer vast/mobiel, e-mailadres, bankrekeningnummer, inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens, deze inhoudelijke gegevens zijn nodig om de aanvragen te kunnen behandelen.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager en het inhoudelijk kunnen beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KVK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van SZW. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van SZW. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en SZW hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).