Coördineren besluiten energie-infrastructuurprojecten Bureau Energieprojecten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Coördineren besluiten energie-infrastructuurprojecten Bureau Energieprojecten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het corresponderen met indieners zienswijzen op ontwerpbesluiten die ter inzage zijn gelegd t.b.v. ontvangstbevestiging zienswijzen en correspondentie over voortgang zienswijzenprocedure.
  Wettelijke verplichting
 • Het verstrekken van de persoonsgegevens van indieners van zienswijzen op ontwerpbesluiten die ter inzage hebben gelegen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het geval beroep wordt ingesteld.
  Wettelijke verplichting
 • Het kunnen communiceren met projectleiders en andere betrokkenen bij initiatiefnemers t.b.v. overleg/afstemming, planning en voortgang project en organiseren informatieavonden.
  Taak van algemeen belang
 • Het kunnen communiceren met projectleiders/coördinatoren en vergunningverleners en andere betrokkenen bij bevoegde gezagen t.b.v. overleg/afstemming, planning, voortgang project en adressering en ter beschikking stellen van terinzagelegging-sets op locatie.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indiener zienswijzen op ontwerpbesluiten die ter inzage hebben gelegen

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, aanspreekvorm, titulatuur). Indien een rechtspersoon, dan ook: Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres). Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Het corresponderen met indieners zienswijzen op ontwerpbesluiten en over voortgang zienswijzenprocedure. Het verstrekken van de persoonsgegevens van indieners van zienswijzen aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het geval beroep wordt ingesteld.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van initiatiefnemers van projecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen

 • Gegevens: Naam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en zakelijk adres.
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met projectleiders en andere betrokkenen bij initiatiefnemers t.b.v. overleg/afstemming, planning en voortgang project en organiseren informatieavonden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon van bevoegd gezag die betrokken is bij een project dat onder de Rijkscoördinatieregeling valt

 • Gegevens: Naam, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres, zakelijk adres
 • Verzameldoel: Het kunnen communiceren met projectleiders/coördinatoren en vergunningverleners en andere betrokkenen bij bevoegde gezagen t.b.v. overleg/afstemming, planning, voortgang project en adressering en ter beschikking stellen van terinzagelegging-sets op locatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Soms worden contactgegevens geleverd door de initiatiefnemer van het project. Deze heeft meestal het eerste contact met het bevoegd gezag en kent dus de contactpersonen.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvKnr en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres)
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de indiener.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Projectleiders bij EZK die projecten, die onder de rijkscoördinatieregeling vallen, coördineren
 • De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die beroepzaken behandelt
 • Het bevoegd gezag van een besluit waarop zienswijze of beroep is ingediend in die gevallen waarbij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om antwoord te geven op de zienswijze of beroep
 • De initiatiefnemer van een project dat onder de rijkscoördinatieregeling valt indien er zienswijze is ingediend of beroep is ingesteld en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van de zienswijze of beroep
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND