Coordinatie van verzoeken om openbaarmaking

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Coordinatie van verzoeken om openbaarmaking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het coördineren van verzoeken om informatie ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Instellingswet ACM (Iw).
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die voorkomen in een via een openbaarmakingsverzoek opgevraagd document (ambtenaren, individuele burgers, werknemers van rechtspersonen, ondernemers)

 • Gegevens: Persoonsgegevens die binnen reikwijdte vallen van verzoek. Echter worden al deze gegevens gelakt voordat informatie wordt verstrekt.
 • Verzameldoel: Voldoen aan wettelijke plicht om te voldoen aan openbaarmakingsverzoeken. Het coördineren van verzoeken om informatie ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Instellingswet ACM (Iw)
 • Bewaartermijn: 10 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier
 • Bron: ACM-administratie.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Indieners van een openbaarmakingsverzoek (eventueel gemachtigden)

 • Gegevens: Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Verzameldoel: Deze gegevens dienen om te kunnen communiceren met de wob-verzoeker en ter identificatie. Het coördineren van verzoeken om informatie ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Instellingswet ACM (Iw).
 • Bewaartermijn: 10 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten dossier
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig van de indiener van het verzoek zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Niet-ontvankelijkheid van het verzoek

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De (toezicht)directies van de ACM die het verzoek behandelen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Juridische Zaken

Bezoekadres

Muzenstraat 41
2511WB Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 16326
2500BH Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7276
Type: Primair