Culturele Etnische Diversiteit Rijk

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Culturele Etnische Diversiteit Rijk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel van de verwerkingen is om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond, zoals verwoord in de notitie meetbare ambitie etnische diversiteit. Het gaat hier expliciet om statistische doeleinden. Het inzicht kan gebruikt worden als input voor het personeelsbeleid van het Rijk. Tevens wordt met de verwerkingen voldaan aan de Kamermotie Marcouch en Van Miltenburg.
Het gaat hier allereerst om het belang van de afzonderlijke ministeries om inzicht te hebben in de diversiteit van hun personeelsbestand om hier zo nodig op te sturen; meer in het bijzonder het belang van de minister van BZK om als coördinerend minister het personeelsbeleid te coördineren. In het verlengde hiervan speelt het belang van de burgers en gegadigden voor een functie bij de overheid bij een divers samengestelde en inclusief ambtenarenbestand. Meer info in de PIA.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ambtenaren in dienst van de sector Rijk.

  • Gegevens: Versleuteld SAP nummer, Geslachtsnaam, Tussenvoegsel(s), Voornamen, Geboortedatum (dd-mm-jjjj), Postcode woonplaats, Geboorteland, Geboorteland vader, Geboorteland moeder, Ministerie (personeelsgebied) Dienstonderdeel (niveau 1 bijv. RWS, Belastingdienst, DJI), Leeftijd (in jaren), Geslacht, Postcode, woonplaats (zonder huisnummer, zonder letters), Postcode standplaats, Salarisschaal, Functiefamilie, Functiegroep.
  • Verzameldoel: De gegevens worden verzameld vanuit de personeelsadministratie en de Basis Registratie Personen (BRP). De gegevens worden verzameld om de bronnen te kunnen koppelen of om statistische analyses op uit te voeren.
  • Bewaartermijn: De direct herleidbare gegevens (naam, geboortedatum, postcode, geboorteland) worden zo snel als mogelijk verwijderd, doch uiterlijk binnen 1 maand na het ontvangen van beide gegevenssets. Het analysebestand wordt bewaard zonder einddatum. Het versleuteld SAPnummer blijft wel beschikbaar, er is daarom sprake van pseudonimisering. Hierdoor kunnen jaren met elkaar vergeleken worden.
  • Bron: P-Direkt en Basis Registratie Personen (BRP).
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
  • Bijzondere persoonsgegevens

    • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Afdeling Beleidsinformatie van BZK DGOO/IFHR/BI

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND