De Grondkamers Pachten en Verpachten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking De Grondkamers Pachten en Verpachten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van de regeling Grondkamers Pachten en Verpachten.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Gegevens aanvragers: BSN, titels (niet verplicht), voorletters, tussenvoegsel(s) (niet verplicht), achternaam, telefoon, mobiel (niet verplicht), e-mailadres, postcode, huisnummer of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. Zakelijke persoonsgegevens: KvK-nummer, relatienummer RVO.nl. Inhoudelijk voor de beoordeling van het pachtverzoek relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Registratie en beoordeling van pachtcontracten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: BSN, titels (niet verplicht), voorletters, tussenvoegsel(s) (niet verplicht), achternaam, geslacht, telefoon, mobiel (niet verplicht), e-mailadres, postcode, huisnummer of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. KvK-nummer, vestigingsnummer, handelsnaam, postcode, huisnummer of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land.
 • Verzameldoel: Via de gemachtigde kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Gemachtigden van relaties via aanvraagformulier en gemachtigdeformulier.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Regionale Grondkamers betreft: Noord (Groningen, Drenthe, Friesland), Noordwest (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht), Oost (Overijssel, Gelderland), Zuidwest (Zeeland, Zuid-Holland) en Zuid (Noord-Brabant, Limburg).
 • Degene die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Politie
 • Belastingdienst
 • Centrale Grondkamer, behandelt beroepschriften tegen beschikkingen van de (regionale) Grondkamers
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).