Departementale registratie ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Departementale registratie ernstige onregelmatigheden bij subsidies in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Registreren van ernstig misbruik van subsidies.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Subsidie ontvangers (burgers) die aantoonbaar misbruik van subsidies hebben gemaakt zoals verwoord in art 27 Kaderbesluit subsidies IenM.

 • Gegevens: NAW-gegevens van de subsidie ontvanger jegens wie de maatregelen als bedoeld in art 27 a en b Kaderbesluit IenM subsidies zijn getroffen als gevolg van een verwijtbare gedraging of nalaten (van de meldingsplicht)
 • Verzameldoel: Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
 • Bewaartermijn: 3 jaar (art. 27 lid 3 Kaderbesluit subsidies 1 en M)
 • Bron: De bron/herkomst van de gegevens zijn meldingen van dienstonderdelen van IenM en uitvoeringsorganisaties buiten IenM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Subsidie ontvangers (burgers) die aantoonbaar misbruik van subsidies hebben gemaakt zoals verwoord in art 27 Kaderbesluit subsidies IenM.

 • Gegevens: ;de aard van de gedragingen of nalaten die tot de maatregelen hebben geleid en, ingeval van maatregelen onder b, het subsidiebedrag dat daarmee is gemoeid; een in het kader van de subsidieverstrekking gedane aangifte bij het OM op grond van artikel 162 van het wetboek van strafvordering.
 • Verzameldoel: Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
 • Bewaartermijn: 3 jaar (art. 27 lid 3 Kaderbesluit subsidies 1 en M)
 • Bron: De bron/herkomst van de gegevens zijn meldingen van dienstonderdelen van IenM en uitvoeringsorganisaties buiten IenM
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Art 27 lid 2: De registratie kan alleen worden geraadpleegd door daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren die zich bezighouden met het verstrekken van subsidies op het terrein van IenM.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW

Referentie

Verwerkingsnummer: M5888
Type: Primair