Gecombineerde opgave (GO)-2018

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Gecombineerde opgave (GO)-2018 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het inwinnen van gegevens voor de aanvraag van rechtstreekse betalingen ter uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens over het gebruik van gewaspercelen, alsmede over beweiding, excretie, mestbehandeling en mestverwerking ter uitvoering van de mestwetgeving.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over de personen die werkzaam zijn in de landbouwsector over onder meer het houden van dieren, de huisvesting dieren, geteelde gewassen op grond van de Landbouwwet ten behoeve van (Europese) statistische verplichtingen, rapportages en beleid.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens voor de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens voor de Programmatische aanpak stikstof (PAS) in verband met de jaarlijkse inventarisatie voor broeikasgassen, voor het monitoren van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden en het bepalen van de ontwikkelruimte voor (agrarische) bedrijven rondom deze gebieden.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens van veehouders over het aanspraak maken van betalingen uit het Diergezondheidsfonds (DGF).
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens ten behoeve van erkenningscontroles lidmaatschap producentenorganisaties in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO).
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens over betaalverzoeken van steunregelingen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Landbouwers en particulieren die zijn uitgenodigd om de Gecombineerde Opgave in te dienen

 • Gegevens: Contactgegevens t.b.v. de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geboortedatum), bankrekeningnummers, contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres), inhoudelijk voor de verschillende doeleinden van deze (primaire) verwerking relevante gegevens over o.m. landbouwpercelen -en locaties, gewassen, dieren, mestgebruik.
 • Verzameldoel: Ten behoeve van de controle op de volledigheid en juistheid van de ingewonnen gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de subsidieaanvragen, het voldoen aan registratieverplichtingen en andere doeleinden, waarvoor deze gegevens worden opgegeven, alsmede over de correspondentie daarover.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: I&R
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KvKnr en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres)
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er worden besluiten genomen over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

 • Achterliggende logica: Op basis van de beantwoorde vragen wordt een beslissing gegenereerd.
 • Belang en gevolgen voor betrokken: Betrokkene weet eerder waar hij/zij aan toe is.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Wageningen UR
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).