Gecombineerde opgave (GO)-2020

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Gecombineerde opgave (GO)-2020 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het inwinnen van gegevens voor de aanvraag van rechtstreekse betalingen ter uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het gaat om gegevens over de SBI-code van het bedrijf, het gebruik van (biologische) gewaspercelen en diergegevens
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over het gebruik van (biologische) gewaspercelen, dieraantallen, oppervlakte grond in het buitenland, mest uitrijden, gebruik meststoffen, mestbehandeling, mestverwerking en melkproductie ter uitvoering van de mestwetgeving.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over gewassen onder glas, vermogen warmtekrachtinstallatie, gebruik aardgas en warmte van derden voor de aangifte van de CO2-jaarvracht op grond van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over dieraantallen, stalsystemen, beweiding, mest uitrijden, mestbehandeling en mestverwerking voor de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgassen en monitoring van stikstof.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens voor aanspraak op betalingen uit het Diergezondheidsfonds. Vanwege de Europese eisen voor staatssteun in de landbouw worden vragen gesteld over aantal werknemers, omzet en balanstotaal.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over het lidmaatschap van een producentenorganisatie voor de subsidieregeling gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek, beleidsdoeleinden en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens van glastuinders voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het uitvoeren van onderzoek naar schadelijke organismen.
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor de controle op diervoederhygiëne. Het gaat om gegevens over het mengen van diervoer.
  Taak van algemeen belang
 • Het inwinnen van gegevens voor het jaarlijkse betaalverzoek voor het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a).
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens over de structuur van de Nederlandse agrarische sector op grond van de Landbouwwet en Europese statistische verplichtingen (Landbouwtelling). Het gaat om gegevens over bedrijfsleiding, werknemers, veestapel, gebruik gewaspercelen en bedrijfstechnische gegevens.
  Wettelijke verplichting
 • Het inwinnen van gegevens voor de Europese Landbouwtelling (IFS: Integrated Farm Statistics). Het gaat om algemene bedrijfsgegevens, huisvesting dieren, uitrijden en opslag van mest. De gegevens worden gebruikt als basis voor de landbouwstatistiek, voor het monitoren van agrarische invloed op het milieu, signaleren ontwikkelingen in de sector en evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Identificerende gegevens: relatienummer en KVK-nummer/BSN. Contactgegevens voor correspondentie: e-mailadres.
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkenen die vanwege de registratie van hun bedrijf als opgaveplichtig zijn aangemerkt.

 • Gegevens: Contactgegevens voor correspondentie en primaire verwerking: naam- en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Identificerende gegevens: relatienummer en KVK-nummer/BSN, inhoudelijke gegevens voor de verschillende verwerkingsdoelen.
 • Verzameldoel: Identificatie van en communicatie met de betrokkene die opgaveplichtig is vanwege de registratie van het bedrijf, controle van subsidieaanvragen en voldoen aan rapportageverplichtingen.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst ministerie van LNV. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Op grond van de Landbouwwet kan het niet indienen van de Landbouwtelling worden afgedaan als een economisch delict. De rechter bepaalt de hoogte van de boete. Op grond van de meststoffenwet kan het niet opgeven van landbouwgrond leiden tot bestuursrechtelijke handhaving.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Wageningen University & Research (Wageningen UR)
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Planbureau voor de leefomgeving
 • Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)
 • Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • De Nederlandse Waterschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Branche organisaties: Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Brancheorganisatie Akkerbouw (BO-Akkerbouw). Voor alle organisaties geldt alleen indien hiervoor een machtiging is afgegeven.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).