Goedkeuren First level controllers Interreg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Goedkeuren First level controllers Interreg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het beoordelen van verzoeken van Nederlandse organisaties om personen als first level controller goed te keuren.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

First level controllers

 • Gegevens: Naam organisatie, naam First level controller, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanwezig geweest bij FLC-seminar.
 • Verzameldoel: Het beoordelen van verzoeken van Nederlandse organisaties om personen als first level controller goed te keuren. Dit betreft een verplichting die op grond van Vo. 1299/2013 bij de Lidstaat NL is belegd.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Joint secretariats (JS) van de verschillende Interreg-programma's. Een JS is een organisatie die de beheersautoriteit van het Interreg-programma ondersteunt bij het dagelijks beheer van het betreffende programma. Het JS is telkens gevestigd in het land waar ook de beheersautoriteit zich bevindt: voor NWE, EUROPE en 2Zeeën is dat Frankrijk (Lille), voor NSR is dat Denemarken (Viborg) en voor URBACT is dat ook Frankrijk (Parijs). Een JS vindt zijn grondslag in Vo. 1299/2013.
 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK, I&W, BZK hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ohttps://avgregister.rijksweb.nl/Content/images/icons/trashcan_small.png?5408b1ndernemend Nederland (RVO).