onderzoek Betaalbaarheid energierekening – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking onderzoek Betaalbaarheid energierekening – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De namen en contactgegevens worden verwerkt om de experts te identificeren, contact te hebben over het onderzoek, het interview af te nemen en het gesprekverslag goed te keuren. De door de experts gegeven input wordt gebruikt in de onderzoekanalyses. Zonder nadere koppeling aan specifieke personen kunnen zienswijzen ook letterlijk in het onderzoeksrapport worden opgenomen. De gespreksverslagen worden bewaard met de bijbehorende namen en contactgegevens, zodat na verloop van tijd het nog steeds
  Toestemming betrokkene
 • mogelijk is om de inhoud van het onderzoeksrapport te verifiëren en de inhoud te verantwoorden. Het gaat met name om de kwalitatieve inzichten in de beleidsontwikkeling van de betaalbaarheid van de energierekening. De experts schetsen de kaders waarmee er in het verleden naar dit onderwerp is gekeken, vanuit zowel nationaal als Europees perspectief. De expert-inzichten worden gebruikt om de kwantitatieve analyses van de gemiddelde energierekening en de betaalbaarheidsindicatoren te duiden.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview.

 • Gegevens: a. contactgegevens (naam, organisatie, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer) b. expert-zienswijze op betaalbaarheid toekomstige energierekening
 • Verzameldoel: a. Selecteren experts, contact onderhouden, afnemen interview, afstemmen gespreksverslag. b. Uitvoeren onderzoek en verwerken tot rapportage.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/selectielijst-voor-de-waardering-en-selectie-van-archiefbescheiden-van-het onderdeel ‘SDI PBL beschrijvend gedeelte’ handeling 8.4
 • Bron: identificatie en contactgegevens: via direct netwerk-contact en openbare bronnen. expert zienswijze betaalbaarheid energierekening: betrokkene zelf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar Betaalbaarheid energierekening betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5904
Type: Primair