Onderzoek Duurzame gewasbescherming – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Duurzame gewasbescherming – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tussenevaluatie op uitvoering van de nota “Gezonde groei, duurzame oogst”, waarin ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 zijn geformuleerd, specifiek het evalueren van aandachtsgebied “Handelingsperspectieven en governance” van het gewasbeschermingsbeleid. Hiervoor worden enquêtes gehouden onder: telers, (vertegenwoordigers van) ketenpartners van de telers en beleidsmedewerkers. Voor de analyse hoe individuele kenmerken en omgevingsfactoren inwe
  Taak van algemeen belang
 • rken zijn verdiepende casestudies voor een aantal teelten voorzien. Het doel van deze verdiepende studies is om begrip te krijgen hoe individuele en omgevingsfactoren concreet samenkomen in de gedragspraktijk en welke factoren bij de keuze voor geïntegreerde gewasbescherming dominant zijn in die praktijk. Binnen elke casus worden aanvullende interviews gehouden met telers waarvan te verwachten is dat ze verschillende bedrijfsstijlen hebben (maximale variatie binnen de case). (Vertegenwoordigers
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Telers geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête

 • Gegevens: Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer
 • Verzameldoel: 1. Identificeren deelnemende personen voor interviews 4. Voor communicatiedoeleinden. Nb. Identificerende persoonskenmerken staan niet in de rapportages van ORG-ID of PBL.
 • Bewaartermijn: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld.
 • Bron: ORG-ID
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Verslaggegevens: professionele zienswijze betrokkene
 • Verzameldoel: 2. Inventariseren huidige situatie en toekomstige 3. Inventariseren toepassing van geïntegreerde gewasbescherming in verschillende sectoren
 • Bewaartermijn: Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Vertegenwoordigers van Ketenpartijen, geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête

 • Gegevens: Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer
 • Verzameldoel: 1. Identificeren deelnemende personen voor interviews 4. Voor communicatiedoeleinden.
 • Bewaartermijn: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld.
 • Bron: ORG-ID, via eigen netwerk
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Interview/enquetegegevens
 • Verzameldoel: 2. Inventariseren huidige situatie en toekomstige 3. Inventariseren toepassing van geïntegreerde gewasbescherming in verschillende sectoren
 • Bewaartermijn: Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Beleidsmedewerkers geselecteerd en uitgenodigd voor interview en/of (telefonische) enquête

 • Gegevens: Naam, functie
 • Verzameldoel: Om te weten welke persoon mee heeft gedaan aan een onderzoek. In de rapportages (van ORG-ID en van PBL) zijn alleen functies opgenomen.
 • Bewaartermijn: Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
 • Bron: ORG-ID en via eigen netwerk
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: professionele zienswijze
 • Verzameldoel: Om te achterhalen in hoeverre een nota invloed heeft op hoe partijen opereren.
 • Bewaartermijn: Bij ORG-ID: Afspraken met ORG-ID over bewaartermijnen worden nog vastgesteld. PBL ontvangt alleen verslagen zonder persoonsgegevens van ORG-ID.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • de ORG-ID medewerkers die met de persoonsgegevens werken. PBL ontvangt zelf géén persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5841
Type: Primair