Onderzoek Financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • PBL onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien. De vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van het aantal boeren dat dergelijke maatregelen reeds op het bedrijf genomen heeft, dan wel overweegt om ze op de korte termijn te nemen.
  Toestemming betrokkene
 • Ook willen we graag weten wie natuur-inclusieve landbouw onzin vindt, of simpelweg niet in de positie verkeert om in maatregelen natuur-inclusieve landbouw te investeren, bijvoorbeeld doordat toegang tot de benodigde financiële middelen ontbreekt. Het belangrijkste doel van de vragenlijst is om de financieringsbehoefte natuur-inclusieve landbouw in kaart te brengen. PBL heeft de vragenlijst ontwikkeld in nauwe samenwerking met meerdere partijen, waaronder Nationaal Groenfonds en min. van LNV
  Taak van algemeen belang
 • PBL verwerkt klachten rondom het onderzoek en bijbehorende mailadressen van LTO leden om de klachten af te handelen en om te onderzoeken om welke type klachten het gaat.
  het inhoudelijk kunnen behandelen en reageren op binnengekomen klachten. het kunnen meenemen van soorten klachten in de onderzoeksrapportage.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Boerenbedrijven die als lid door LTO NL worden uitgenodigd voor het onderzoek

 • Gegevens: LTO lidmaatschapsnummer, response op vragenlijst (persoonlijke meningen), vijf bedrijfskenmerken: sector, omvang bedrijf, provincie, leeftijd van het lid, of bedrijf biologisch is of niet gecertificeerd.
 • Verzameldoel: a. Lidmaatschapsnummer: Om de zeggingskracht van het onderzoek te vergroten helpt het om te weten wie de vragenlijst niet heeft ingevuld. Dit is te achterhalen aan de hand van het LTO lidmaatschapsnummer. Mid december 2018 wordt bekeken welke leden op de vragenlijst gereageerd hebben. Vervolgens worden de LTO lidmaatschapsnummers definitief verwijderd uit het databestand. b. Lidmaatschapsnummer wordt ook gebruikt voor verloten bonnen onder deelnemers via LTO.
 • Bewaartermijn: Lidmaatschapsnummers LTO: worden alleen door LTO en door de VU gebruikt, niet door PBL. De VU vernietigt de nummers na koppelen antwoorden vragenlijst aan vijf kern-bedrijfsgegevens. antwoorden vragenlijst, kerngegevens bedrijf: PBL: 10 jaar na stoppen met het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
 • Bron: LTO Nederland gebruikt de LTO lidmaatschapsnummers en mailadressen om de uitnodiging voor deelname aan onderzoek te versturen. LTO Nederland verstrekt de vijf kerngegevens per bedrijf aan VU en PBL. De betrokkenen verstrekken de antwoorden op de vragenlijst.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

LTO-leden die een klacht indienen nav. de mailing door LTO

 • Gegevens: mailadres, naam klager en inhoud van de klacht
 • Verzameldoel: PBL verwerkt klachten rondom het onderzoek en bijbehorende mailadressen van LTO leden om de klachten af te handelen en om te onderzoeken om welke type klachten het gaat.
 • Bewaartermijn: Tot maximaal 5 jaar na het kalenderjaar waarin de klacht ontvangen is. Dit is conform de bewaartermijn voor ‘Burgerbrieven’.
 • Bron: PBL ontvangt de gegevens van LTO Nederland
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Overige boerenbedrijven, die op de website van de VU zelf de vragenlijst invullen.

 • Gegevens: a. response op vragenlijst (persoonlijke meningen), vijf bedrijfskenmerken. b. mailadres
 • Verzameldoel: a. Onderzoeksdata verzamelen b. mailadres: als respondent zelf heeft aangegeven het resultaat van het onderzoek te willen ontvangen (wordt niet gekoppeld aan response op vragenlijst).
 • Bewaartermijn: Mailadres: tot maximaal 5 jaar na het kalenderjaar waarin het rapport is verstuurd. Dit is conform de bewaartermijn voor ‘Burgerbrieven’. Onderzoeksdata: 10 jaar na stoppen met het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De PBL-onderzoekers en de VU-IVM-onderzoekers die de antwoorden van de deelnemers aan het keuze-experiment analyseren. PBL en VU-IVM zijn samen Verwerkingsverantwoordelijke voor het onderzoek. VU-IVM registreert zelf dezelfde verwerking met eventuele (sub)verwerkers. PBL en VU-IVM bewaren en gebruiken beide dezelfde onderzoeks-dataset.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5895
Type: Primair