Onderzoek Toekomstverkenning natuur – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Toekomstverkenning natuur – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Iedere 4 jaar maakt het PBL een Natuurverkenning waarin ‘de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven’. De primaire doelgroep zijn kabinet en parlement. De Natuurverkenning is echter ook bedoeld om het maatschappelijk debat te voeden, en heeft daarmee dus een bredere functie. In de Natuurverkenning onderzoekt PBL het grote plaatje: wat betekent het bijv. als we de Nederlandse samenleving natuur-inclusief gaan inrichten?
  Taak van algemeen belang
 • Onderdeel van het onderzoek zijn interviews met geïdentificeerde experts om actuele inzichten en aspecten van (maatschappelijke) discussie in het onderzoek mee te nemen en om het draagvlak voor en de herkenbaarheid van de analyses zo groot mogelijk te maken. Het betreft experts van ministeries, provincies, terreinbeheerders, LTO en/of het zijn wetenschappers.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Experts geselecteerd en uitgenodigd voor het interview. Betreft experts van Ministeries, Provincies, terreinbeheerders, LTO en/of zijn wetenschappers

 • Gegevens: a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, organisatie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. professionele zienswijzen
 • Verzameldoel: a. Identificeren deelnemende personen voor interviews b. Om actuele inzichten en aspecten van (maatschappelijke) discussie in het onderzoek mee te nemen en om het draagvlak voor en de herkenbaarheid van de analyses zo groot mogelijk te maken.
 • Bewaartermijn: identificatie en contactgegevens: onbepaald (zolang nuttig voor onderzoek) interviewgegevens: 10 jaar na sluiten van het onderzoek. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. PBL vernietigt de audio-opname (indien aanwezig) zodra het interviewverslag definitief is.
 • Bron: identificatie- en contactgegevens: eigen PBL-netwerk en openbare bronnen. interviewgegevens (inhoud van verslag en audio-opname): betrokkenen zelf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De onderzoekers die deelnemen aan het maken van de Natuurverkenning. Dit zijn PBL-onderzoekers en/of onderzoekers van andere overheidsinstellingen die hiervoor zijn aangewezen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5899
Type: Primair